Методичні рекомендації для проведення виховних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах до Дня початку кримського спротиву

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів на 2016-2017 навчальний рік

Застосування інтерактивних методів навчання

Науково-методичні основи сучасного уроку української мови та літератури

Опис показників та шкала оцінювання для проведення комплексної оцінки уроку
Аналіз уроку
Планування діяльності вчителя при проведенні уроків різних типів

Орієнтовна схема проведення уроку з використанням ІКТ

Предмет, клас
Тема уроку
Мета уроку
Завдання уроку Навчальні Розвивальні Виховні
Які саме ІТ використовуються на уроці
Обладнання уроку
№ з/п Етапи уроку Хід уроку
Методи, прийоми, засоби, форми навчання
І Організаційний момент
ІІ Актуалізація знань Фронтальне опитування (ТСО, дошка, підручник, зошит) Індивідуальне опитування (підручник, зошит, картка, ЕЗНП)
ІІІ Перевірка домашнього завдання Індивідуальне опитування
ІV Повідомлення теми, мети, завдань уроку Основні завдання уроку (учитель)
V Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу (введення теоретичних знань, виконання розумових дій) Створення наочних ілюстрацій, пояснення нового матеріалу (ПК) Розв’язання проблемних ситуацій (ПК) Організація супровідного діалогу (учитель)
VI Закріплення знань (тренувальні вправи на осмислення знань, формування вмінь і навичок на основі знань) Постановка завдань для повторення та узагальнення знань (ПК) Виконання завдань (ПК)
VII Контроль засвоєння знань Фронтальне опитування (учитель) Обговорення отриманих результатів (учитель, учень, ПК)
VIII Постановка домашнього завдання Повідомлення домашнього завдання та його роз’яснення (учитель, підручник, ЕЗНП)
IX Підсумок уроку Оголошення кількісних результатів (учитель, ПК) Якісний аналіз досягнення висунутих цілей (учитель, ПК)

ВИМОГИ до базового рівня технологічної грамотності педагогічних працівників

Створення та обробка текстової інформації Знати: 1.В чому полягають завдання обробки тексту. 2.Призначення, основні функції та можливості текстових процесорів. 3.Прийоми введення, редагування та форматування тексту. Вміти: 1.Виконувати введення та редагування тексту, працювати з фрагментами тексту, встановлювати основні параметри форматування шрифтів, абзаців та сторінок. 2.Структурувати текст, використовуючи нумерацію сторінок, марковані та нумеровані списки. 3.Виконувати перевірку правопису тексту. 4.Додавати до текстового документу таблиці, діаграми, малюнки, формули. 5. Зберігати результати своєї роботи у текстовому файлі. 6. Завантажувати текстові документи.
Створення та обробка електронних таблиць Знати: 1.Призначення електронних таблиць та табличних процесорів. 2.Структуру електронної таблиці, способи адресації клітинок та діапазонів таблиці. 3.Основні стандартні функції. Вміти: 1.Створювати електронні таблиці та заповнювати їх інформацією. 2.Здійснювати введення та редагування даних у клітинках. 3. Виконувати найпростіші розрахунки в електронних таблицях з використанням формул та функцій. 4. Будувати діаграми за даними електронної таблиці. 5. Зберігати результати своєї роботи у файлі. 6. Завантажувати файли, створені у середовищі табличного процесора.
Створення презентацій Знати: 1.Призначення презентацій. 2.Основні етапи створення презентацій. 3.Основні можливості програми з підготовки презентацій. 4.Вимоги до структури та дизайну презентації. 5.Основні прийоми роботи з програмою зі створення презентацій. Вміти: 1.Створювати презентації. 2. Обирати структуру слайда, додавати та видаляти слайди. 3. Додавати до слайдів текст, таблиці, зображення, діаграми. 4. Використовувати ефекти анімації. 5. Здійснювати оформлення презентацій. 6. Працювати з різними режимами демонстрації презентацій. 7. Зберігати результати своєї роботи у файлі. 8. Завантажувати файли, які містять презентації.
Інтернет Знати: 1. Принципи адресації комп’ютерів, користувачів та ресурсів в мережі Інтернет. 2. Призначення та елементи веб-сторінок, сайтів, серверів, порталів. 3.Поняття гіпертексту та його особливості. 4. Правила пошуку інформації в Інтернеті з використанням пошукових систем. 5. Призначення та прийоми роботи з електронною поштою. Вміти: 1. Працювати з браузерами. 2. Формувати запити на пошук інформації в пошукових системах. 3. Зберігати інформацію (текстову, графічну, відео-, аудіо-), знайдену у мережі Інтернет. 4. Працювати з електронною поштою. 5. Додавати до електронного листа файли.

Навчання різних видів мовленнєвої діяльності

ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Формування мовно-літературної компетентності вчителя

Методичні рекомендації щодо дотримання прав дитини

Кiлькiсть переглядiв: 398